3l> 企业9化
   3l> 时讯f="/tabid/388/Defaulpx" name="2">企业9构 3 动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业185 <
    3l>专题报道tabid/131/Default.aspx" name="2">企业9 <
     3l> 企业94 <
      3l>国lig动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业95 <
       3l>央 动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业135 <
        3l>行 lignf="/tabid/388/Defaulpx" name="2">企业9概况 3l>视频报道tabid/131/Defaulxa href="/tDefault.aspx" class="hide">集> <
         务中心f="/tabid/80/Default.aspx" name="2">企业9 4 务快nf="/tabid/388/Defaulpx" name="2">企业314 <
          4 战略d aligf="/tabid/388/Defaulpx" name="2">企业 4 务导航f="/tabid/388/Defaulpx" name="2">企业10队 4 项目展示i> 4 居住建筑i> 4 办 4 医疗l筑i>
           4 育l筑i> 4 PADDl筑i> 4 通l筑i> 4 商 建筑i> <4 酒店宾馆i>
            4
           • 色l筑i>
           • 4
           • .com/LinkClick.as企业15
           • 4 市政i> <
             4
            • 水排水i> 4 环境卫
            • .com/LinkClick.as企业25 <
              4 热了燃气 .com/LinkClick.as企业2S阅读
               4 风景园林 .com/LinkClick.as企业2概况 4 道路桥梁tabid/131/Default.as.com//ul>
              • .com/LinkClick.as企业16>
              • <4 规划i> 4 城镇规划i> .com/LinkClick.as企业2 4 社区规划i> .com/LinkClick.as企业2队 4 风景园林规划i> .com/LinkClick.as企业2化
                4 .com/LinkClick.as企业2构 4 //ul>
               • .com/LinkClick.as企业16 <
                 4 其他i> 企业26化
                  4企业27构 4企业10化
                   4集>概况
                    科技创新f="/tabid/80/Default.aspx" name="2">企业10构 5 科技动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业315 <
                     5 学术 流tabid/131/Default.aspx" name="2">企业10 <
                      5 科技委员> 5 国家级工程技术研究中心f="/i>
                     • .com/LinkClick.as企业15化
                       5 部/研究中心f="/i>
                      • .com/LinkClick.as企业15 <
                        5 产学研基地 href="/tabid/390/De/a href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业1概况
                         5 科技成果tabibid/390/De/://www.cadreg.com/LinkClick.as企业1概况
                          5 研发成果tabii>
                         • .com/LinkClick.as企业16S阅读
                           5 标准规范f="/i>
                          • .com/LinkClick.as企业16
                          • 5 科技著ligf="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业164 <
                            5l>专利技术f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业165 <
                             5 软件著ligf="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业16 5
                            • /a href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业25S阅读
                              5 重点科研方向i>集34 <
                               党群工ligf="/tabid/80/Default.aspx" name="2">企业34概况
                                6 党l要闻tabid/131/Default.aspx" name="2">企业34 6 党l风采tabid/131/Default.aspx" name="2">企业34 6 纪检 px" name="2">企业35化
                                 6 PADDl设 px" name="2">企业34S阅读
                                  6 员工l家 px" name="2">企业35队 6 青年园地 href="/tabid/39xa href="/tDefault.aspx" class="hide">集7化
                                   社>企业11构 7 社>企业11化
                                    7 社>企业31S阅读
                                     7 安全 产tabid/131/Default.aspx" name="2">企业31概况
                                      7 节能减排tabid/131/Default.aspx" name="2">企业11 <
                                       7 慈善 <益tabid/131/Defaulxa href="/tDefault.aspx" class="hide">集7构
                                        投lign关系f="/tabid/80/Default.aspx" name="2">企业115 <
                                         8
                                        • 治理tabid/131/Default.aspx" name="2">企业11S阅读
                                          8 股权结="/tabid/131/Default.aspx" name="2">企业> <
                                           8 投lig价值tabibid/390/De/://www.cadreg.com/LinkClick.as企业1> <
                                            8 发展战略f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业17化
                                             8 经营优势tabid/131/Default.aspa href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业11 8
                                            • 企业11
                                            • 8企业17构 8 股票及分红tabibid/390/De/://www.cadreg.com/LinkClick.as企业1>构 8 股价信息f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业17 <
                                              8 次分红情id/67/Default.asp.asp.com/LinkClick.as企业174 <
                                               8 股利分配政策i> .com/LinkClick.as企业175 <
                                                8 研究报ltabid/131/Default.aspa href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业17S阅读S阅读
                                                 8 绩推介f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1>概况
                                                  8 联系方式f="/tabid/388/Defaulpa href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业12构 8 法务动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业36构 8 法务知识tabid/131/Default.aspx" name="2">企业36化
                                                   8 风险警示i>企业36 <
                                                    8 证券动态tabid/131/Default.aspx" name="2">企业364 <
                                                     8 证券知识tabid/131/Defaulxa href="/tDefault.aspx" class="hide">集> <
                                                      人力lig源f="/tabid/80/Default.aspx" name="2">企业25 9 人事信息f="/tabid/388/Defaulx" name="2">企业12 <
                                                       9 人才队伍f="/tabid/388/Defaulx" name="2">企业17 9<
                                                        专家风采tabibid/390/De/:/
                                                         left"/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1> 9 两院院士f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1> 9 勘察设计大师f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1a> <9 国务院特贴专家f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1a化
                                                          9 知名专家f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1a构 9 突出贡献专家f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业1a <
                                                           9 百千万人才f="/tabid/388/Defaulpa href="/tabid/81/Default.aspx" name="2">企业125 <
                                                            9 人才招聘f="/tabid/388/Defaulx" name="2">企业12S阅读
                                                             9 教育l训f="/tabid/388/Defaulx" name="2">企业12概况
                                                              9 研究 l养tabid/131/Default.aspx" name="2">http://hr.cadreg.comlents/<
                                                               9 人才自荐tabid/131/Defaulxa href="/tDefault.aspfaulx" name="2">企业505 <
                                                                信息 企业505 < <9 left"/388/Defaul.com/LinkClick.as企业505 < <9 企业51构 9 left"/388/Defaul.com/LinkClick.as企业51构 9 暂行条例f="/tabid/388/Defaul.com/LinkClick.as企业51 <
                                                                 9 指导意见tabid/131/Default.as.com/LinkClick.as企业514 <
                                                                  9 管理办法f="/tabid/388/Defaulpa href="/tabidtDefault.aspfaullllef="/tabidtDLinkClick.as企业51概况 4 left"/388/Defaul.com/LinkClick.as企业51概况 4 基本信息f="/388/Defaul.com/:/
                                                                   left"/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业51概况 4 概id/67/Default.asp.asp.com.com/LinkClick.as企业51 4 集团
                                                                  • 管理架="/tabid/131/Default.as.com//ul>
                                                                  • .comm/LinkClick.as企业52队
                                                                  • 4 重大事项f="/388/Defaul.co/:/
                                                                    left"/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业52队 4 重大突发与应急f="/tabid/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业52化
                                                                     4 重大改革与并购f="/tabid/388/Defaul.com//ul>
                                                                    • .comm
                                                                    • LinkClick.as企业525 < <4 经营管理f="/388/Defaul.co/:/
                                                                      left"/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业525 < <4 财务指标f="/tabid/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业52S阅读
                                                                       4
                                                                      • .comm
                                                                      • 4 负责人> 情id/67388/Defaul.co/:/
                                                                        left"/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业52 4 集团
                                                                       • 领导f="/tabid/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业52
                                                                       • 4 负责人薪酬f="/tabid/388/Defaul.com//ul>
                                                                       • .comm 4 履行社> left"/388/Defaul.com.com/LinkClick.as企业534 <
                                                                         4 年度可持续发展报ltabid/131/Default.as.com//ul>
                                                                        • .comm /131/ llef="/tabid/LinkClick.as企业53概况
                                                                          9 联系方式f="/tabid/388/Defaul388/Dexa href="/tDefault.asplt.asplt.asplt.asplt.asplt.aspefaul388/DexLinkClick.as企业7 <
                                                                           styll> background-image: none; 集团站群tabid/131/De//ul> /1div> /styllult.asp.menu UL LI A {lt.aspTEXT-ALIGN: center;lt.aspLINE-HEIGHT: 33px;lt.aspPADDING-LEFT: 17px;lt.aspPADDING-RIGHT: 17px;lt.aspDISPLAY: block;lt.aspBACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%;lt.aspHEIGHT: 33px;lt.aspCOLOR: #fff;lt.aspFONT-SIZE: 14px;lt.aspOVERFLOW: den;lt.aspFONT-WEIGHT: bold;lt.aspTEXT-DECORATION: none; /1styllult/1div> lt/1div>
/div
  zhong"> /div id="ess_celan<
   celan /tabll cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align center border=0> /tbody> /tr> /td id="ess_ctr472_ContentPan
   8/Dextd height="34" align center"
    jituantopNews/1span> 8//tr> 8/Dextd height="5" align center" backgroundasporls/0/images/cd_line_bd.jpg"//1tdult/tDetr> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span>
firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <>
  firstNormal<>/1span>
firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <>
  firstNormal<>/1span>
firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <>
  firstNormal<>/1span>
firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <> firstNormal<>/1span> firstNormalTd border-bottom:1px solid #c2c2c2" align center"/388//tr> 8/Dextd align center" styll> font-size:12px; color:#616161;padding-right:15 <>
  firstNormal<>/1span>
/div id="ess_contentpan
  neirong">kCl <593"> /div width="100%" align left"//1div> /tabll cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align center border=0> /tbody> /tr> /td id="ess_ctr593_ContentPan
  margin-bottom: 10px; float: right;" srcasPorls/0/images/news_banner_pic.jpg" />
  lt/1div> /div width="100%" align left"//1div> /tabll cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align center border=0> /tbody> /tr> /td id="ess_ctr1044_ContentPan
  /tabll cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align center" styll> margin-right: 40px; margin-left: 45px; width: 90%; text-align: justify;
   normal<> 8/Dextbody> /tr> 8/De /td align left" colspan="2" styll> font-size: 12px; color: #000000; line-height: 30px; height: 30px; 当前位置 :
    weizhi 首id/67 u kClick.ashttp://www.cadreg.com.cn企业69概况
     weizhi 新闻中心d/67 u kClick.ashttp://www.cadreg.com.cn企业9构
      weizhi 动态taa>/1span> lt 8/ /tr> 8/De /td colspan="2" styll> height: 17px; text-align: center;">  8/ /tr> 8/De /td valign m dle" align center" olspan="2" styll> font-weight: bold; font-size: 24px; color: #000000; line-height: 32px; height: 50px; 中国院召开2018年廉洁从 暨警示教育大会 8/ /tr> 8/De /td valign m dle" align center" olspan="2" styll> border-bottom: 1px solid #999999; height: 12px;">  8/ /tr> 8/De /td valign m dle" align left" styll> font-size: 12px; color: #000000; height: 30px; 发布时间: 2018-12-11 font-size: 12px; color: #000000; height: 30px; [kClick.asjavascript:doZoom(26)">特大d/67 /Click.asjavascript:doZoom(22)">大d/67 /Click.asjavascript:doZoom(14)">中d/67 /Click.asjavascript:doZoom(12)">小d/67] 8/ /tr> 8/De /td olspan="2" styll> color: #000000; line-height: 30px; text-align: justify; id="zoom
       normal105

       FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial<> FONT-SIZE: 16 <>2018年12月4日,中国院在 功能厅召开2018年廉洁从 暨警示教育大会。中国院领导班子、总部各单位、各部门负责人、党组织书记、纪检委员,院属分、子

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial<> FONT-SIZE: 16 <> 首先,中国院纪委书记邹湘海同志通报了近期国lig委及集团 理的违规违纪案件情况,传达了集团纪委孙铁石书记在2018年反腐倡廉警示教育会议上讲话精神,并作中国院廉洁从 主题报l。报l深刻剖析了近期党风廉政建设与反腐败斗争面临的形 ,指出了中国院在党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题和不足,明确了中国院当前党风廉政建设和反腐败工作的重点工作,提出了四点要求,希望广大党员领导干部加强学习,提高认识;提高站位,筑牢根基;履职尽责,强化担当; “两手抓、两手都要硬”,以出色的工作、良好的作风、清廉的形象,为 发展作出更大的贡献。/1span>

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial<> FONT-SIZE: 16 <>其次,为加强中国院生产成本费用管理,进一步压实责任,形成 级防控的有效措施,中国院制定了《生产成本费用管理授权书》,并进行授权管理。总经理马海同志代表中国院与部门(单位)负责人代表签订了《生产成本费用管理授权书》。中国院财 总监石育健同志对授权书进行了讲解说明,要求各部门(单位)负责同志对生产成本严格把 、规范操作、防范风险。/1span>

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial<> FONT-SIZE: 16 <>最后,中国院党委书记宋源同志传达了集团党委修龙书记在2018年反腐倡廉警示教育会议上的讲话精神,并作总结讲话。宋源书记从深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定信念,努力提高政治站位;遵纪守法,廉洁自律;敢于担当作为,当好干事创业的领头人和排头兵三个方面对中国院全体党员干部提出了要求,强调全体党员干部要进一步增强对党规、党纪严肃性的认识,强化纪律自觉,不忘初心,牢记使命,推动中国院全面从 治党,党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。/1span>

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial< align center"/ FONT-SIZE: 16 <>/1span>

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial< align center"/ FONT-SIZE: 16 <>/1span>

       /p styll> FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Microsoft Yahei"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-styll: initial; text-decoration-color: initial FONT-SIZE: 16 <>/1span>

       8/ /tr> 8/De /td align right" olspan="2"> 8/De /tabll width="100%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0"
        normal<> 8/De8/De /tbody> 8/De /tr> 8/De 8/De /td>  width: 120px; fenye" styll> font-size: 12px; width: 180px; //tdult 8/De /etr> 8/ 8/De /etbody> 8/De<企le> 8/De 8/ /tr> 8/De /td align left" colspan="2" styll> font-size: 12px; color: #000000; border-bottom: 1px solid #999999; height: 30px; float: right; 浏览次数:8442 [kClick.asjavascript:print()">打印d/67][kClick.asjavascript:close()"> 闭d/67]文章来源: 8/ /tr> 8/De /td colspan="2" styll> font-size: 12px; color: #000000; line-height: 24px; height: 24px; 上一篇:kClick.as企业129/InfoID12049/frt9构
         ">华北院召开 文化与品牌建设启动大会/br / 下一篇:kClick.as企业129/InfoID12043/frt9构
          ">中国建筑标准设计研究院成立博士后科研工作站//tdult /etr> 8/ /tr> 8/De /td colspan="2" styll> height: 55px; text-align: center;"> //tdult /etr> 8/ /etbody> <企le>